ศูนย์คอมพิวเตอร์มีบริการ ให้เช่าห้องอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สเปคสูง พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยสามารถจัดอบรมพร้อม ๆ กันสูงสุด 5 ห้อง รองรับผู้เข้าอบรมได้สูงสุด 140 คน

ให้บริการห้องสัมมนาขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถึง 100 ท่าน มีพื้นที่กว้างขวาง หรูหรา ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์การนำเสนอครบครัน

 

อัตราค่าบริการเช่าห้อง

รายละเอียดห้องที่ให้บริการ

อัตราค่าบริการหน่วยงานภายใน

อัตราค่าบริการหน่วยงานภายนอก

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 101(AIO-26)

2,800 บาท/วัน
3,500 บาท/วัน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 103(AIO-29)

2,800 บาท/วัน
3,500 บาท/วัน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 105(AIO-26)

2,800 บาท/วัน
3,500 บาท/วัน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 106(NB-15)

2,000 บาท/วัน
2,500 บาท/วัน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 107(AIO-52)

4,800 บาท/วัน

6,000 บาท/วัน

ห้องสัมมนา 102(S-100)

4,000 บาท/วัน 5,000 บาท/วัน 

หมายเหตุ

 1. กรณีใช้บริการครึ่งวัน คิดอัตราค่าบริการเช่าห้อง 60% จากอัตราค่าบริการเช่าห้องปกติ
 2. กรณีใช้บริการนอกเวลาราชการ ค่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,260 บาท/วัน (จนท.ประสานงาน, จนท.โสตฯ, แม่บ้าน)

ค่าบริการอื่น ๆ (ถ้ามี)

 • ค่าอาหารว่าง - อาหารกลางวัน
 • ค่าบริการระบบถ่ายทอดภาพและเสียง
  หน่วยงานภายใน ม.อ. 1,500 บาท/จุด, หน่วยงานอื่น 3,000 บาท/จุด (กรณีใช้บริการนอกเวลาราชการ มีค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เครือข่าย 420 บาท/วัน)
 • ค่าเช่า Printer (รวมกระดาษ A4 จำนวน 1 รีม) 1,000 บาท/เครื่อง/วัน
 • ค่าเช่าคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ Notebook, Computer PC อัตรา 300 บาท/เครื่อง/วัน (ผู้ขอใช้บริการมารับและคืนเครื่องด้วยตนเอง)
 • ค่าบริการที่จอดรถยนต์ (จอดที่ศูนย์กีฬา) 30 บาท/คัน/วัน

ข้อตกลงเบื้องต้น

 • การชำระเงิน ชำระก่อนการใช้บริการไม่น้อยกว่า 5 วัน
  วิธีที่ 1 ชำระเงินโดยเงินสด
  วิธีที่ 2 ชำระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
           เลขที่บัญชี 565-2-45084-7 และส่งสำเนาใบโอนเงินทางโทรสาร 074-282070, 074-282111 (กรุณาระบุชื่อหน่วยงานในสำเนาใบโอนเงินด้วย)
 • การใช้งาน Software เฉพาะที่นอกเหนือจาก Software หลักของห้องปฏิบัติการ ผู้ขอใช้บริการจัดหาโปรแแกรม และติดตั้งโปรแกรมเอง
  หากให้ศูนย์ ฯ ดำเนินการติดตั้ง มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อ 1 โปรแกรม ต่อ 25 เครื่อง
 • กรณีมีความต้องการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ต้องแจ้งให้ศูนย์ ฯ ทราบล่วงหน้าก่อนใช้บริการอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นศูนย์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความไม่พร้อมที่จะเกิดขึ้น

 

ภาพศูนย์คอมพิวเตอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ภาพห้องอบรมคอมพิวเตอร์

ภาพห้องสัมมนา

 

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่...

 • กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร 0-7428-2109 , 0-7428-2115
Scroll to top