ให้บริการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS แก่บุคลากร นักศึกษาและ บุคคลทั่วไป โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 วันทำการต่อข้อมูลไม่เกิน 200 ชุด

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการการประมวลผลทางสถิติสำหรับบุคลากร/บุคคลทั่วไป
1. ค่าบริการให้คำปรึกษาและแปลความหมาย/อื่นๆ 150 / 200 บาท/ชั่วโมง
2. ค่าเวลาใช้เครื่องในการวิเคราะห์ข้อมูล 200 บาท/15 นาที
3. ค่า Key ข้อมูลเข้าเครื่อง (80 ตัวอักษร = 1 บรรทัด) 2 บาท/บรรทัด
4. ค่าลงรหัสและเรียบเรียงข้อมูลการบริการประมวลผลทางสถิติ ( SPSS/PC ) (80 ตัวอักษร = 1 บรรทัด) 2 บาท/บรรทัด
5. ค่าแผ่น CD เพื่อเก็บข้อมูลคืนให้ผู้ขอใช้บริการ 25 บาท/แผ่น
6. ค่ากระดาษพิมพ์ผลลัพธ์ (laser) 3 บาท/แผ่น

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. นำข้อมูลให้สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ดำเนินการคีย์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลทางสถิติ หรือนำข้อมูลที่คีย์เรียบร้อยแล้วในแผ่นดิสก์,CD ให้ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ดำเนินการประมวลผลข้อมูลทางสถิติที่งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ทวนสอบความต้องการระหว่างผู้ขอใช้บริการกับผู้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
3. กำหนดวันรับผลการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ...

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) โทร. 0-7428-2109 , 0-7428-2090

Scroll to top