อบรมคอมพิวเตอร์

บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป และรายหน่วยงาน

เช่าห้องอบรม-สัมมนา

ให้เช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์และสัมมนาแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

ศูนย์สอบคอมพิวเตอร์

ให้บริการทดสอบวัดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและชุดโปรแกรม Microsoft Office

ซ่อมคอมพิวเตอร์

ตรวจเช็ค คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตรวจซ่อมและแก้ปัญหาทางด้าน Hardware และ Software ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ

ตรวจกระดาษคำตอบ

ให้บริการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ โดยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบความเร็วประมาณ 40 แผ่นต่อนาที

Scroll to top