สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มีบริการ ให้เช่าห้องอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สเปคสูง พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยสามารถจัดอบรมพร้อม ๆ กันสูงสุด 4 ห้อง รองรับผู้เข้าอบรมได้สูงสุด 130 คน

ให้บริการห้องสัมมนาขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถึง 100 ท่าน มีพื้นที่กว้างขวาง หรูหรา ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์การนำเสนอครบครัน

 

*** การให้บริการลูกค้า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ***

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยขอความร่วมมือทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยและเข้าจุดคัดกรองตรวจอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งเมื่อเข้ามาในอาคาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน – เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุก ๆ ท่าน

และทางสำนัก ฯ ได้กำหนดตำแหน่งที่นั่งแบบเว้นระยะ ไม่รวมตำแหน่งวิทยากร สำหรับที่นั่งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการ
ทำให้มีจำนวนที่นั่งในแต่ละห้องลดลงเป็นดังนี้

 • ห้องคอมพิวเตอร์ 101 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง (เดิม 27)
 • ห้องคอมพิวเตอร์ 103 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง (เดิม 30)
 • ห้องคอมพิวเตอร์ 105 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง (เดิม 27 )
 • ห้องคอมพิวเตอร์ 107 ไม่เกิน 40 ที่นั่ง (เดิม 53 )
 • ห้องสัมมนา 102 ไม่เกิน 50 ที่นั่ง (เดิม 100)

**ด้วยความห่วงใยจากสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ** 

 

อัตราค่าบริการเช่าห้อง

รายละเอียดห้องที่ให้บริการ

อัตราค่าบริการหน่วยงานภายใน

อัตราค่าบริการหน่วยงานภายนอก

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 101(AIO-26)

2,800 บาท/วัน
3,500 บาท/วัน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 103(AIO-29)

2,800 บาท/วัน
3,500 บาท/วัน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 105(AIO-26)

2,800 บาท/วัน
3,500 บาท/วัน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 107(AIO-52)

4,800 บาท/วัน

6,000 บาท/วัน

ห้องสัมมนา 102(S-100)

4,000 บาท/วัน 5,000 บาท/วัน 

ห้องบรรยาย 106(ขนาด 20 ที่นั่ง)

2,000 บาท/วัน 2,500 บาท/วัน

หมายเหตุ

 • เวลาให้บริการห้อง 08:30-16:30 น.
 • กรณีใช้บริการนอกเวลาราชการ ค่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,260 บาท/วัน (จนท.ประสานงาน, จนท.โสตฯ, แม่บ้าน)

ค่าบริการอื่น ๆ (ถ้ามี)

 • ค่าอาหารว่าง - อาหารกลางวัน
 • ระบบถ่ายทอดภาพและเสียงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3,000 บาท/จุด
 • ค่าเช่า Printer (รวมกระดาษ A4 จำนวน 1 รีม) 1,000 บาท/เครื่อง/วัน
 • ค่าเช่าคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ Notebook, Computer PC อัตรา 300 บาท/เครื่อง/วัน (ผู้ขอใช้บริการมารับและคืนเครื่องด้วยตนเอง)
 • ค่าบริการที่จอดรถยนต์ (จอดที่ศูนย์กีฬา) 30 บาท/คัน/วัน

ข้อตกลงเบื้องต้น

 • การชำระเงิน ชำระก่อนการใช้บริการไม่น้อยกว่า 5 วัน
  วิธีที่ 1 ชำระเงินโดยเงินสด
  วิธีที่ 2 ชำระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 2" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
           เลขที่บัญชี 565-2-45084-7 และส่งสำเนาใบโอนเงินทางโทรสาร 074-282070, 074-282111 (กรุณาระบุชื่อหน่วยงานในสำเนาใบโอนเงินด้วย)
 • การใช้งาน Software เฉพาะที่นอกเหนือจาก Software หลักของห้องปฏิบัติการ ผู้ขอใช้บริการจัดหาโปรแแกรม และติดตั้งโปรแกรมเอง
  หากให้ดำเนินการติดตั้ง มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อ 1 โปรแกรม ต่อ 25 เครื่อง
 • กรณีมีความต้องการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนใช้บริการอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความไม่พร้อมที่จะเกิดขึ้น

 

ภาพสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ภาพห้องอบรมคอมพิวเตอร์

ภาพห้องสัมมนา และ ห้องบรรยาย

 

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่...

 • งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) โทร 0-7428-211ุุ6, 0-7428-2106
Scroll to top