ให้บริการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ โดยเครื่องตรวจข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ ในการตรวจกระดาษคำตอบได้ 40 แผ่นต่อนาที สามารถรอรับผลการตรวจได้ทันที ส่วนผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมกำหนดรับผลได้ไม่เกิน 2 วันทำการ

อัตราค่าบริการ

รายการ สำหรับบุคลากร ม.อ. สำหรับบุคคลทั่วไป
ค่าบริการวิชาการ เช่น ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบงาน เขียนโปรแกรม 600-1000 บาท/ชั่วโมง 1000 บาท/ชั่วโมง
ค่าดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบ - 500 บาท/ครั้ง
ค่าวิเคราะห์ข้อสอบ 80 บาท/วิชา 100 บาท/วิชา
ค่าตรวจกระดาษคำตอบ (อย่างน้อย 100 แผ่นต่อครั้ง) 1 บาท/แผ่น 1.50 บาท/แผ่น
ค่าพิมพ์ผลลัพธ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 บาท/แผ่น 3 บาท/แผ่น
ค่ากระดาษคำตอบ 1 บาท/แผ่น 1 บาท/แผ่น

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. กรอกแบบขอใช้บริการกระดาษคำตอบ / หน่วยงานภายนอกนำหนังสือขอจองตรวจข้อสอบถึง ผอ.สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
  2. ตรวจสอบการระบายกระดาษคำตอบให้เรียบร้อยก่อนส่งตรวจ
  3. ส่งเฉลยกระดาษคำตอบที่ระบายถูกต้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบรหัส และรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ
  4. นัดหมายวันเวลาการตรวจข้อสอบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ เพื่อเป็นสักขีพยานในการดำเนินการตรวจข้อสอบ และเพื่อตรวจสอบ รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องของกระดาษคำตอบที่อาจเกิดขึ้น

 

เงื่อนไข/ขอบเขตการให้บริการ

การตรวจกระดาษคำตอบ

1. กระดาษคำตอบที่ไม่ต้องสร้างฟอร์มใหม่(ไม่คิดค่าสร้างฟอร์ม)

    • กระดาษคำตอบ ID 10 หลัก จำนวนข้อสอบ 180 ข้อ 5 ตัวเลือก

2. ศูนย์ ฯ ไม่รับผิดชอบการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ บนกระดาษคำตอบ

3. การพิมพ์ ลงคะแนนดิบและคะแนนที (T-score) ลงบน กระดาษ มี 2 แบบ ดังนี้

    • เรียงลำดับตามรหัสนักศึกษาหรือเลขที่นั่งสอบ จากน้อยไปหามาก
    • เรียงลำดับตามคะแนนดิบจากมากไปหาน้อย (กรณีข้อสอบที่มีมากกว่า 1 Subtest คะแนนดิบและ คะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนรวมทุก Subtest)

4. สำเนาข้อมูลการตรวจและผลคะแนนจะจัดทำเป็น Excel file
5. สำนัก ฯ จะสำรองข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบไว้เพียง 7 วันทำการ หากพ้นกำหนด สำนัก ฯ จะไม่รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว

ตัวอย่างกระดาษคำตอบด้านหน้า ตัวอย่างกระดาษคำตอบด้านหลัง

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการตรวจข้อสอบ

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่...

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) โทร. 0-7428-2112 , 0-7428-2116

Scroll to top