• บริการตรวจเช็ค คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  • บริการตรวจซ่อมและแก้ปัญหาทางด้าน Hardware และ Software

  • บริการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ

 

อัตราค่าบริการ

บริการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 100 บาท/เครื่อง -
ติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน 200 บาท/เครื่อง -
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 300 บาท/เครื่อง ไม่รวมค่าวัสดุ

 

 

 

 

 ติดต่อขอรับบริการได้ที่...

  • งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) โทร. 0-7428-2112 ,0-7428-2878
Scroll to top