• ให้เช่า Notebook รายบุคคล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เช็คจำนวนเครื่องพร้อมบริการ)
  • ให้เช่า Notebook รายหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานภายนอก

อัตราค่าบริการ

รายการ อัตราค่าบริการ
Notebook สำหรับนักศึกษา ม.อ.(รายบุคคล) 50 บาท/เครื่อง/วัน
Notebook สำหรับบุคลากร ม.อ. (รายบุคคล) 150 บาท/เครื่อง/วัน
Notebook สำหรับหน่วยงานภายใน (มารับเอง) 150 บาท/เครื่อง/วัน
Notebook สำหรับหน่วยงานภายนอก 300 บาท/เครื่อง/วัน

 

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) โทร. 0-7428-2116 ทุกวันทำการในเวลาราชการ

หลักฐานประกอบการเช่า

  • นักศึกษาและบุคลากร ม.อ. ใช้บัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน (นักศึกษาต่างชาติ ใช้บัตรนักศึกษาและ หนังสือ Passport)
  • สำหรับหน่วยงาน ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

 

Scroll to top