ศูนย์สอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (PSU-CoP Test) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทดสอบวัดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ผู้ที่สอบผ่านตามมาตรฐานของศูนย์ฯ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยเปิดให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป

 

ประโยชน์ของการสอบ PSU-CoP Test

  • สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

เป็นการรับรองความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

เพิ่มศักยภาพและแรงจูงใจแก่ตนเอง

  • สำหรับองค์กร

เป็นเกณฑ์ในการรับคนเข้าทำงานและพัฒนากำลังคน

ลดค่าใช้จ่ายในด้านการออกข้อสอบและดำเนินการสอบ

สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรโดยรวม

 

การสอบ PSU-CoP Test เหมาะกับใคร

  • นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและต้องการใบรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการหางานทำ
  • ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กร เพื่อเป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

 

ดูตัวอย่างข้อสอบและสมัครสอบได้ที่ http://psu-coptest.psu.ac.th

Scroll to top